Historie školy

Škola byla založena výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 23. 8. 1946 s podmínkou, že město Velké Meziříčí se postará o budovu, bude ji udržovat v dobrém stavu a školu opatřovati všemi věcnými potřebami.

Zemská školní rada systemizovala na pomocné škole - první název našeho zařízení - místo řídícího učitele a jedno místo učitelské. Správou školy byla pověřena paní Milada Sobotková, druhou učitelkou byla jmenována Anežka Malcová. Dále se na výuce žáků podílela paní Marie Nedvědová, náboženství vyučoval p. Martinásek.

Výuku zahájilo dne 2. září 1946 celkem 27 žáků ve dvou třídách. Tyto třídy byly umístěny v přízemí budovy obecné školy (dnešní 1. stupeň ZŠ Sokolovská), která také zapůjčila vybavení učeben. Ve školním roce 1948/49 byla škola přemístěna do budovy reálného gymnázia, došlo také k přejmenování pomocné školy na zvláštní. Školní rok 1953/54 byl opět rokem stěhování - škola byla umístěna v budově osmileté střední školy na Sokolovské ulici. 24. srpna 1959 byla škola přestěhována opět do budovy u kostela (kde v roce 1946 začínala). Důležitým mezníkem v historii školy bylo přestěhování do vlastního objektu na Sokolovské ulici, které se uskutečnilo dne 6. 2. 1961.

Budovu užívala i "družina mládeže ZDŠ". Škola byla opět dvoutřídní, počet žáků se pohyboval okolo 25 dětí. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků přestávala budova vyhovovat potřebám školy (přestože došlo k přemístění školní družiny základní školy do nové budovy na Poštovní ulici). V tomto období došlo ke zrušení části předškolních zařízení - Jeslí a tím se uvolnila budova na Čechově ulici. Město Velké Meziříčí jako majitel této budovy souhlasilo s přestěhováním Zvláštní školy do těchto prostor. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a v září roku 1993 škola zahajovala v nových prostorách, ve kterých sídlíme dodnes.

V roce 1994 bylo zřízeno odloučené pracoviště při ÚSP v Křižanově. Nejprve to byla jedna třída umístěná v budově zámku, od září roku 2000 škola sídlí v nových prostorách mimo obytnou část zámku. Do této akce jsme investovali prostřednictvím dřívějšího zřizovatele - Školského úřadu více jak 4 mil.Kč.

Na tomto pracovišti se vzdělává 30 žáků z toho 20 žáků v základní škole speciální - ve vzdělávacích programech pomocná škola a rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, dalších 6 žáků je vzděláváno na středním stupni v praktické škole jednoleté. Škola organizuje (s pověřením svého zřizovatele) kurzy na doplnění vzdělání poskytované základní školou speciální (je určen pro občany, kteří dříve byli vyloučeni ze vzdělávacího procesu).

Celkově tedy ve školním roce 2006/2007 navštěvuje školu 70 žáků v devíti kmenových třídách (pět ve VM a čtyři v Křižanově), kteří jsou vzdělávani podle programů zvláštní škola, pomocná škola a přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační vzdělávací program pomocné školy a praktická škola jednoletá (pro naše absolventy). Od školního roku 2007/2008 budou žáci získávající základní vzdělání vyučování podle Školního vzdělávacího programu, který nyní pedagogové školy připravují.

Výuku žáků zajišťuje 11 učitelů, 5 vychovatelek a tři asistentky pedagoga (které působí v rehabilitačních třídách).

Tolik tedy krátce o historii školy. Máme však také spoustu plánů do budoucnosti. Jako hlavní je to získání dalších prostor pro výuku našich žáků. Současné pojetí speciální pedagogiky klade velký důraz nejen na odborné kvality pedagogických pracovníků, ale i na prostorové zázemí. Právě tyto limitující prostorové podmínky nyní ve spolupráci se svým zřizovatelem a městem Velké Meziříčí řešíme a doufáme, že výsledek jednání bude přínosem hlavně pro naše žáky.

Škola má od roku 2000 právní subjektivitu, zřizovatelem je od 30. září 2001 Kraj Vysočina.