• Aktuality

Aktuality

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZČR (zde) a dle doporučení a informací MŠMT „ Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve ŠR 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování (zde) jsou stanovena následující organizační a hygienická pravidla:

Organizace zahájení školního roku:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 h.
Rodiče v tento den mohou doprovodit své děti do tříd, jsou však povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.

Hygienická pravidla:

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Cizí osoby (rodiče, návštěva, apod.) jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021. Následující testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy - RAT). U těchto testů není nutná asistence zdravotnického personálu.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – odevzdají certifikát) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – doloží potvrzení), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Při vstupu do školní jídelny musí mít žáci zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem.

V jarní sběrové kampani použitých baterií byla naše škola nejlepší v kraji

diplom baterie jaro 2021 final

Celkem 207 kilogramů použitých baterií odevzdala naše škola v rámci Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 1. místo v Kraji Vysočina.

Číst více...

Oznámení o volbě členů školské rady 2021

Volební komise jmenovaná ředitelem  Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí dne 17. května 2021 oznamuje, že volby do školské rady proběhnou v pondělí 21. června a v úterý 22. června 2021. Osobám oprávněným volit členy školské rady budou včas doručeny kandidátní listiny, hlasovací lístky a bližší informace o způsobu volby členů školské rady.

Návštěva pana radního Kraje Vysočina v Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

V pátek 7. května 2021 naši školu navštívil krajský radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie RNDr. Jan Břížďala. Bylo to jeho další seznámení se školami v našem kraji a nás velmi potěšilo, že i naše malá škola měla možnost osobně prezentovat své žáky a prostory pro jejich vzdělávání. Pan radní si prošel budovu školy, pohovořil se žáky a s vedením školy prodiskutoval některé koncepční záměry vzdělávací politiky kraje. Velmi oceňujeme jeho bezprostřední přístup ke všem skupinám žáků a také snahu o osobní komunikaci se všemi školami ve své působnosti. Doufáme také, že tato návštěva nebyla poslední a budeme se setkávat i při našich dalších aktivitách. Například při Atletickém čtyřboji, nad kterým vždy krajský radní pro školství přebíral záštitu a bohužel v loňském ani v letošním školním roce se z důvodu vyhlášených opatření nerealizuje.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

navsteva z kraje

Změna v testování žáků od 3. května 2021

V souladu s novými pokyny se budou žáci od pondělí 3. května 2021 testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze 1x týdně - v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Na základě nových Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. dubna 2021 v naší škole:

  • umožněna osobní přítomnost žáků na prezenční výuce
  • uložena povinnost testování žáků a zaměstnanců 2 x týdně antigenním testem na SARS-CoV-2
  • povinná ochrana dýchacích cest zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 po celou dobu pobytu ve škole
  • platný systém protiepidemických a hygienických opatření 

Zde jsou bližší informace pro žáky a rodiče k testování ve škole:

pdftestovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

pdftestovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

pdftestovani-letak-singclean.pdf