• Aktuality

Aktuality

Národní plán podpory návratu do škol - DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků vyhlásilo Národní plán podpory návratu do škol. V rámci tohoto projektu byly školám poskytnuty finanční prostředky, které budou sloužit na financování doučování žáků. Toto doučování bude pro vybrané žáky, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků. Doučování bude probíhat od 1. listopadu 2021 do 20. prosince 2021 v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (po skončení výuky). Budou vytvořeny malé studijní skupinky (3 – 4 žáci), při doučování se zaměří na doplnění a prohloubení učiva v závislosti na individuálních potřebách jednotlivých žáků se zaměřením na klíčové předměty – český jazyk a matematika. Při doučování nedochází k výkladu nové látky, její didaktická náročnost (zejm. co do obsahu, organizace a didaktických metod) není tak náročná, jako samotná výuka.

Další informace k doučování Vám podají třídní učitelé.

Ředitelské volno ve čtvrtek 14. října 2021

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů – přerušení dodávky pitné vody, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den pro žáky školy ve čtvrtek 14. října 2021.

pdf2021_Volno_ředitele_školy.pdf

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZČR (zde) a dle doporučení a informací MŠMT „ Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve ŠR 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování (zde) jsou stanovena následující organizační a hygienická pravidla:

Organizace zahájení školního roku:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 h.
Rodiče v tento den mohou doprovodit své děti do tříd, jsou však povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.

Hygienická pravidla:

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Cizí osoby (rodiče, návštěva, apod.) jsou povinny si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září 2021. Následující testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021. Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy - RAT). U těchto testů není nutná asistence zdravotnického personálu.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – odevzdají certifikát) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – doloží potvrzení), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Při vstupu do školní jídelny musí mít žáci zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem.

V jarní sběrové kampani použitých baterií byla naše škola nejlepší v kraji

diplom baterie jaro 2021 final

Celkem 207 kilogramů použitých baterií odevzdala naše škola v rámci Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 1. místo v Kraji Vysočina.

Číst více...

Oznámení o volbě členů školské rady 2021

Volební komise jmenovaná ředitelem  Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí dne 17. května 2021 oznamuje, že volby do školské rady proběhnou v pondělí 21. června a v úterý 22. června 2021. Osobám oprávněným volit členy školské rady budou včas doručeny kandidátní listiny, hlasovací lístky a bližší informace o způsobu volby členů školské rady.

Návštěva pana radního Kraje Vysočina v Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

V pátek 7. května 2021 naši školu navštívil krajský radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie RNDr. Jan Břížďala. Bylo to jeho další seznámení se školami v našem kraji a nás velmi potěšilo, že i naše malá škola měla možnost osobně prezentovat své žáky a prostory pro jejich vzdělávání. Pan radní si prošel budovu školy, pohovořil se žáky a s vedením školy prodiskutoval některé koncepční záměry vzdělávací politiky kraje. Velmi oceňujeme jeho bezprostřední přístup ke všem skupinám žáků a také snahu o osobní komunikaci se všemi školami ve své působnosti. Doufáme také, že tato návštěva nebyla poslední a budeme se setkávat i při našich dalších aktivitách. Například při Atletickém čtyřboji, nad kterým vždy krajský radní pro školství přebíral záštitu a bohužel v loňském ani v letošním školním roce se z důvodu vyhlášených opatření nerealizuje.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

navsteva z kraje