• Aktuality

Aktuality

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V souladu s manuálem – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, vydaným MŠMT ČR ke dni 24. srpna 2020 stanovuji tato pravidla:

I. PROVOZNÍ PRAVIDLA

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy omezen. V nutných případech může zákonný zástupce vstoupit do budovy v doprovodu pracovníka školy (s použitím ochrany úst a nosu) na nezbytně nutnou dobu. 
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.
 • Zaměstnanci a žáci nemají povinnost nosit ochranu úst a nosu v budově školy.
 • Škola všem žákům doporučuje nosit přibalenou ochrannou roušku v igelitovém sáčku ve školním batohu pro případ nutné potřeby.
 • Při účasti žáků na mimoškolních akcích (společenských, kulturních, soutěžních, sportovních) je povinností žáka používat v interních prostorech ochranu úst a nosu.

II. HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • K dispozici budou prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem (vestibul, učebny, hygienická zařízení).
 • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, k osušení rukou použije jednorázový papírový ručník. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • V učebnách a ostatních využívaných prostorách školy se bude často a intenzivně větrat.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, povrchů a předmětů probíhá vícekrát denně.
 • Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

III. PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 Škola postupuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví:

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci, informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti – izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl a opustil v nejkratším možném čase budovu školy.
 4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

IV. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Škola je v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktována příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, o okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových, mimořádných opatření či z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání, včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním (dálkovým) způsobem, žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 • Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Důležité odkazy:

https://www.msmt.cz/file/53629/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

http://www.khsjih.cz/

Prvotní informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zde jsou první informace k záhájení nového školního roku:

Zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin, žákům budou poskytnuty první informace, ukončení nejpozději v 8.30 hodin.

Ve středu 2. září je výuka od 8.00 do 11.30 hodin, od čtvrtka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Ve škole se nebudou používat roušky, škola zabezpečí hygienická a protiepidemická opatření – budeme Vás o nich informovat a budou i na webových stránkách školy.

Třídní učitelé při zahájení předají žákům další informace – pomůcky, sešity, úbory, přezůvky, rozvrh hodin atd. Bude dostatečný prostor pro jejich pořízení.

Na základě doporučení MŠMT je omezen přístup „cizích“ osob v budově školy, na pravidlech se domluvíme 1. září.

S pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Vyhlášení volných dnů 29. a 30. 6. 2020

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volné dny pro žáky školy ve dnech:
pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

pdfŘEDITELSKÉ_VOLNO_2020.pdf

Úspěch ve výtvarné soutěži

Víla Voděnka

Provoz školy od 1. června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 byla i žákům naší školy umožněna výuka v budovách školy.

Podle tohoto pokynu mohou od 1. června 2020 zahájit výuku žáci:

 • prvního stupně základní školy (1. – 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Hammerová)
 • žáci základní školy speciální (1. – 10. ročník, tř. učitelky Mgr. Brabcová, Mgr. Petrlová, Ing. Veberová)

Od 8. června 2020 mohou zahájit výuku žáci:

 • druhého stupně základní školy (6. – 9. ročník, tř. učitelky Mgr. Hammerová a Mgr. Prokopová

Více informací v přiloženém dokumentu:

pdfPROVOZ_ŠKOLY_ČERVEN_2020_-_pro_ZZ.pdf