• Aktuality

Aktuality

Distanční výuka od 2. 11. 2020

Na základě prodloužení nouzového stavu a nově přijatých krizových opatření bylo rozhodnuto o uzavření všech základních škol. Toto opatření je platné od pondělí 2. listopadu 2020. Od tohoto data bude zahájena distanční výuka, která je na rozdíl od jarního opatření povinná.

Přesné pokyny a formy výuky vám oznámí třídní učitelé v pondělí 2. 11. 2020. Podle informace na webu MŠMT by toto opatření mělo trvat do 20. listopadu 2020. Rovněž bylo řečeno, že v případě zlepšení situace v šíření COVID 19 může být návrat žáků do škol urychlen. Situace se může kdykoli změnit, sledujte prosím informace ve sdělovacích prostředcích, na našich www stránkách a čtěte (a hlavně potvrzujte přečtení) mailové zprávy od třídních učitelů. V případě změny tel. čísla nebo mailové adresy nás okamžitě informujte (třídní učitelky nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Odkazy:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp

https://koronavirus.mzcr.cz/

Informace pro zákonné zástupce žáků - distanční výuka od 2. 11. 2020

Dobrý den, MŠMT zveřejnilo na internetu informaci, že ministr Plaga požádá v pátek 30. 10. 2020 vládu o schválení uzavření i našich škol. Toto opatření by bylo platné od pondělí 2. listopadu 2020. Od tohoto data by byla zahájena distanční výuka, která je na rozdíl od jarního opatření povinná.

Číst více...

Provoz školy od středy 14. 10. 2020

Vydaná vládní opatření týkající se omezení provozu základních škol od středy 14.10. 2020 se naší školy netýkají. Sledujte informace na webových stránkách školy a v mailové poště.

Informace pro zákonné zástupce - výuka od 12. října, podzimní prázdniny

NOVÉ OPATŘENÍ, KTERÉ SE TÝKÁ STŘÍDAVÉ VÝUKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ, NEPLATÍ PRO NAŠI ŠKOLU, TAKŽE OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020 POKRAČUJEME VE VÝUCE PODLE PLATNÉHO ROVRHU BEZ OMEZENÍ.
Další důležitou změnou je rozšíření podzimních prázdnin, které měly být 29. a 30. října. Nově platí, že MŠMT rozšířilo prázdniny o pondělí a úterý, takže podzimní prázdniny začínají v pondělí 26. října 2020 a končí v pátek 30. října 2020.

Více informací v přiloženém dokumentu níže.

pdfInformace_pro_rodiče_říjen_2020.pdf

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V souladu s manuálem – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, vydaným MŠMT ČR ke dni 24. srpna 2020 stanovuji tato pravidla:

I. PROVOZNÍ PRAVIDLA

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Zákonným zástupcům žáků a dalším osobám je vstup do školy a pobyt uvnitř budovy školy omezen. V nutných případech může zákonný zástupce vstoupit do budovy v doprovodu pracovníka školy (s použitím ochrany úst a nosu) na nezbytně nutnou dobu. 
 • Osobám s příznaky infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán.
 • Zaměstnanci a žáci nemají povinnost nosit ochranu úst a nosu v budově školy.
 • Škola všem žákům doporučuje nosit přibalenou ochrannou roušku v igelitovém sáčku ve školním batohu pro případ nutné potřeby.
 • Při účasti žáků na mimoškolních akcích (společenských, kulturních, soutěžních, sportovních) je povinností žáka používat v interních prostorech ochranu úst a nosu.

II. HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 • K dispozici budou prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem (vestibul, učebny, hygienická zařízení).
 • Po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, k osušení rukou použije jednorázový papírový ručník. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • V učebnách a ostatních využívaných prostorách školy se bude často a intenzivně větrat.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení, povrchů a předmětů probíhá vícekrát denně.
 • Vedení školy průběžně sleduje lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

III. PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 Škola postupuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví:

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci, informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se dle bodu 3.
 3. Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti – izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl a opustil v nejkratším možném čase budovu školy.
 4. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 5. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost).

IV. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • Škola je v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktována příslušnou KHS.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, o okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových, mimořádných opatření či z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání, včetně hodnocení podmínkám žáků.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním (dálkovým) způsobem, žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 • Ostatní žáci, kterých se nařízená karanténa netýká, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Důležité odkazy:

https://www.msmt.cz/file/53629/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

http://www.khsjih.cz/

Prvotní informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zde jsou první informace k záhájení nového školního roku:

Zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin, žákům budou poskytnuty první informace, ukončení nejpozději v 8.30 hodin.

Ve středu 2. září je výuka od 8.00 do 11.30 hodin, od čtvrtka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Ve škole se nebudou používat roušky, škola zabezpečí hygienická a protiepidemická opatření – budeme Vás o nich informovat a budou i na webových stránkách školy.

Třídní učitelé při zahájení předají žákům další informace – pomůcky, sešity, úbory, přezůvky, rozvrh hodin atd. Bude dostatečný prostor pro jejich pořízení.

Na základě doporučení MŠMT je omezen přístup „cizích“ osob v budově školy, na pravidlech se domluvíme 1. září.

S pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Vyhlášení volných dnů 29. a 30. 6. 2020

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volné dny pro žáky školy ve dnech:
pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

pdfŘEDITELSKÉ_VOLNO_2020.pdf