Z historie...

Škola byla založena výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 23. srpna 1946.

Výuku zahájilo dne 2. září 1946 celkem 27 žáků ve dvou třídách. Tyto třídy byly umístěny v přízemí budovy obecné školy (ulice Komenského). Ve školním roce 1948/49 byla škola přemístěna do budovy reálného gymnázia, došlo také k přejmenování pomocné školy na školu zvláštní.

Školní rok 1953/54 byl opět rokem stěhování - škola byla umístěna v budově osmileté střední školy na Sokolovské ulici. Od 24. srpna 1959 byla škola přestěhována opět do budovy na Komenského ulici (kde v roce 1946 začínala). Důležitým mezníkem v historii školy bylo přestěhování do vlastního objektu na Sokolovské ulici, které se uskutečnilo dne 6. února 1961 (dnes prodejna PP Profi). Budovu užívala i „družina mládeže ZDŠ“. Škola byla opět dvoutřídní, počet žáků se pohyboval okolo 25 dětí. Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků přestávala budova vyhovovat potřebám školy (přestože došlo k přemístění školní družiny do nové budovy na Poštovní ulici).

V tomto období došlo ke zrušení části předškolních zařízení - jeslí a tím se uvolnila budova na Čechově ulici. Město Velké Meziříčí jako majitel této budovy souhlasilo s přestěhováním Zvláštní školy do těchto prostor. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a v září roku 1993 škola zahajovala v nových prostorách. Změny ve společnosti a nová legislativa zaměřená na vzdělávání handicapovaných dětí byly příčinou toho, že i tato budova přestala vyhovovat potřebám speciálního školství. Společně se svými zřizovateli, nejprve se Školským úřadem, po jeho zrušení Okresním úřadem a od roku 2001 Krajem Vysočina jsme hledali vhodný objekt pro naši školu. V roce 2005 byla zahájena jednání mezi Městem Velké Meziříčí a Krajem Vysočina o možnosti využití části budovy na Poštovní ulici pro potřeby speciální školy. Výsledkem byla dohoda mezi těmito subjekty, která odstartovala úpravu prostor a následně v listopadu 2008 přemístění školy na nové působiště.

Naše škola měla od roku 1994 také pracoviště při Ústavu sociální péče v Křižanově. Nejprve to byla jedna třída umístěná v budově zámku, od září roku 2000 škola sídlila v nových prostorách mimo obytnou část. Nové vzdělávací centrum nabízelo ucelenou nabídku vzdělácích programů pro všechny kategorie žáků, včetně kurzů k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální pro klienty, kteří dříve v důsledku svého zařazení neprošli školní docházkou.