Informace k volbám do školské rady 2021

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je při naší škole zřízena tříčlenná školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje ke vzdělávacím programům, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení žáků. Dále se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává rozpočet a hospodářské výsledky školy. Podává také podněty a oznámení zřizovateli a řediteli školy.

Jelikož funkční období členů školské rady je tři roky, je nutné, aby v tomto roce proběhly nové volby členů školské rady. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků je volen 1 člen.

 

V této přípravné fázi před volbami Vás žádáme o následující: pokud máte zájem pracovat tři roky ve školské radě a být do ní zvoleni, vraťte nám spodní část lístku s Vaším jménem, příjmením, označenou volbou a podpisem. Stanete se tímto kandidátem na místo člena školské rady a budete do ní prostřednictvím kandidátky voleni. Lístek můžete donést osobně do školy nebo poslat prostřednictvím Vašeho dítěte.

Poslední termín pro odevzdání lístků je pondělí 14. června 2021. Poté budou sestaveny kandidátky se seznamem navržených kandidátů za zákonné zástupce. Hlasovací lístky s kandidáty budou opět doručeny Vám všem – voličům v pátek 18. června 2021. Vlastní volby proběhnou v pondělí 21. června a v úterý 22. června 2021, hlasovací lístek můžete odevzdat osobně ve škole nebo poslat prostřednictvím Vašeho dítěte.

V případě, že nemáte zájem pracovat ve školské radě, vraťte podepsaný lístek s příslušnou volbou také.

Bližší informace Vám podá ředitel školy Mgr. Prokop nebo zástupce ředitele školy Mgr. Koudelík. Informace jsou také zveřejněny na webových stránkách školy www.zsspecialnivm.cz.

Děkuji za Vaši spolupráci.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy